B

Pojęcia na literę B: Bajt, Bit, bps, broadcast, bts

Pojęcia na literę B:

Bajt – skrót B. Jeden bajt składa się z ośmiu bitów. W celu uniknięcia pomyłek, jednostkę składającą się z 8 bitów nazywa się również oktetem. Ilość zgromadzonych danych oraz wielkość pamięci RAM podawane są zazwyczaj w wielokrotnościach bajtów np. kB, MB, GB, TB, PB.

Bit – skrót b. Bit to najmniejsza jednostka informacji. Może przyjąć postać jedynki lub zera. 8 bitów tworzy oktet nazywany bajtem.

bps, b/s – ang. bit per second – bitów na sekundę. Określa szybkość transmisji cyfrowej między urządzeniami. Zazwyczaj stosuje się wielokrotność bitu na sekundę np. kb/s (kilobit na sekundę), Mb/s (megabit na sekundę), Gb/s (gigabit na sekundę).

Brama sieciowa – w sieci TCP/IP brama sieciowa określa router za pośrednictwem którego komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach. Urządzenie bez skonfigurowanego adresu bramy domyślnej może komunikować się tylko z urządzeniami w tej samej sieci lokalnej.

Bridge – urządzenia łączące dwa lub więcej segmentów sieci lokalnej. Bridge (most) umożliwia połączenie sieci nawet, gdy różnią one topologią, czy okablowaniem.

BTS – Base Transceiver Station – jest to stacja odbiorczo-nadawcza w sieciach komórkowych (GSM). BTS umożliwia połączenie telefonu komórkowego z siecią telekomunikacyjną dostawcy usług. Sygnał telekomunikacyjny zazwyczaj dostarcza się do BTSu za pomocą światłowodów lub radiolinii.

Broadcast – komunikacja w trybie broadcast polega na wysłaniu pakietu, który powinien być odebrany przez wszystkie urządzenia znajdujące się danej podsieci. Dzięki komunikacji broadcast możliwe jest ustalenie adresu MAC na podstawie adresu IP.

Powrót do słownika